Όροι Χρήσης Γυμναστηρίου

Η επιχείρηση «Νικόλαος Βιτούλας του Αθανασίου» με διακριτικό τίτλο «Gym Box Project», ΑΦΜ: EL 119132626, και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 135749406000, που εδρεύει επί της οδού Δημητρίου Γληνού 32, στη Θεσσαλονίκη, και η οποία υπάγεται στη Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, σας παρέχει τη δυνατότητα να εγγραφείτε ως μέλη-χρήστες του γυμναστηρίου της «Gym Box», καταβάλλοντας το σχετικό τίμημα.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Συνδρομή Γυμναστηρίου

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που περιέχει κάθε πακέτο συνδρομής αναλύονται διεξοδικά στην ιστοσελίδα μας, όπως και η χρονική διάρκεια χρήσης του κάθε πακέτου, καθώς και το τίμημά του.  Σε περίπτωση που επιθυμείτε επιπρόσθετες παροχές, αυτές καλύπτονται από τις προδιαγραφές του εκάστοτε πακέτου παροχών.

 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης – Τόπος, Τρόπος, και Χρόνος Παροχής Υπηρεσιών

Η έναρξη της εκτέλεσης της συμβάσεως είναι δυνατή με την πλήρωση των παρόντων όρων, τη συμπλήρωση του ατομικού δελτίου μέλους, εφόσον είναι καινούριο μέλος, καθώς και την καταβολή του εκάστοτε τιμήματος στο γυμναστήριο. Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται αποκλειστικά στο γυμναστήριο, με εξαίρεση την Κυριακή, η οποία αποτελεί ημέρα εξωτερικών προγραμμάτων γυμναστικής, σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας του γυμναστηρίου, όπως και τις ώρες λειτουργίας των εκάστοτε ομαδικών προγραμμάτων στις διάφορες αίθουσες του γυμναστηρίου. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το ωρολόγιο πρόγραμμα του γυμναστηρίου, όπως και των αιθουσών, άνευ προειδοποιήσεως.

 

Κατά την χρησιμοποίηση του γυμναστηρίου οφείλετε να σέβεστε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του γυμναστηρίου, ο οποίος επίσης αναγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 4 και τον οποίο τεκμαίρεται αμάχητα ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα με τη σύναψη της σύμβασης.

 

Υποχρεούστε να γνωστοποιήσετε στο γυμναστήριο τυχόν ιατρικά προβλήματα ή ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζετε, καθώς και να προσκομίσετε τις ιατρικές εξετάσεις και βεβαιώσεις που θα σας ζητηθούν κατά την πρώτη επίσκεψή σας, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση απόκρυψης προβλημάτων υγείας, ή ιατρικών συστάσεων/προειδοποιήσεων περί μερικής ή ολικής απαγορεύσεως της χρήσης γυμναστηρίου.

 

Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή του εκάστοτε προγράμματος και τιμήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί στους χώρους του γυμναστηρίου, είτε με μετρητά, είτε με τη χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Με την αποδοχή των παρόντων όρων, θεωρείται αμάχητα η αποδοχή του τιμήματος ως δίκαιου, εύλογου, και ανάλογου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Η πληρωμή των ετησίων συνδρομών πραγματοποιείται εφάπαξ, εκτός και εάν έχει προκύψει κάποια διαφορετική συμφωνία μεταξύ του γυμναστηρίου και του πελάτη. Το κόστος των μηνιαίων συνδρομών πραγματοποιείται κατά την εγγραφή του πελάτη και την μηνιαία ανανέωσή του.

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης, καταγγελία της σύμβασης, πάγωμα υπηρεσιών

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από τη σύμβαση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης κατά τα ανωτέρω. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού από τον καταναλωτή λαμβάνει χώρα με έγγραφη δήλωση του καταναλωτή προς το γυμναστήριο. Η επιστροφή των χρημάτων πραγματοποιείται με τη λήψη της εν λόγω υπαναχώρησης είτε μετρητοίς, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο καταναλωτής στο γυμναστήριο.

 

Δικαίωμα καταγγελίας

Ο καταναλωτής δικαιούται για σπουδαίο λόγο, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης κατά την προηγούμενη παράγραφο, να καταγγείλει τη σύμβασή του πριν αυτή λήξει. Στην περίπτωση αυτή, του επιστρέφεται το υπόλοιπο της συνδρομής του, μείον των όποιων μηνών έκανε χρήση των υπηρεσιών του γυμναστηρίου, καθώς και αποζημίωση που αντιστοιχεί στο 2,5% επί της αξίας του ανεκτέλεστου προγράμματος, σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές διατάξεις.

 

Καταγγελία σύμβασης από την εταιρεία

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση παραβίασης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της, καθώς και σε περίπτωση παραβίασης κάποιου/κάποιων από τους όρους του παρόντος, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών, να καταγγείλει οποτεδήποτε μονομερώς και αζημίως την παρούσα σύμβαση.

 

Πάγωμα

Δικαίωμα «παγώματος», δηλαδή διακοπής των υπηρεσιών του γυμναστηρίου, παρέχεται μόνο στις περιπτώσεις εγκυμοσύνης (και για διάρκεια μέχρι 6 μηνών) και στράτευσης (για διάρκεια ισόχρονη της θητείας). Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκ νέου χρήση του χρονικού διαστήματος διακοπής είναι η ανανέωση συνδρομής οποιασδήποτε χρονικής διάρκειας, στην οποία προστίθεται το χρονικό διάστημα διακοπής χρήσης των υπηρεσιών.

 

Τέτοιο δικαίωμα παρέχεται μόνο στην ετήσια συνδρομή, και για σοβαρούς λόγους, για τους οποίους το μέλος δεν δύναται να κάνει χρήση των υπηρεσιών του γυμναστηρίου, και μόνο σε μέλη που αγόρασαν ή ανανέωσαν συνδρομή στη βασική/αρχική τιμή, όπως αυτή ορίζεται στον τιμοκατάλογο του γυμναστηρίου, και δεν ισχύει σε προωθητικές ενέργειες υπερπροσφορών, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης ιατρικών εξετάσεων και γνωμάτευσης, με την οποία αποδεικνύεται η αποχή από την αθλητική άσκηση που προσφέρεται από το γυμναστήριο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δύναται να παραταθεί μόνο με την προσκόμιση νέων αντίστοιχων εγγράφων (αντίγραφο ιατρικού φακέλου με γνωματεύσεις).

Κανονισμός γυμναστηρίου

Η εγγραφή στο γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες. Εγγραφή ανηλίκων είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους, ή αυτοπροσώπως από ανήλικο, υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του κηδεμόνα για την εγγραφή του ανηλίκου ως μέλους, και την έγκριση του παρόντος κανονισμού.

 

Κάθε μέλος υποχρεούται κατά την εγγραφή του να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από ιατρό καρδιολόγο ή παθολόγο, όπου να βεβαιώνει την ικανότητα του μέλους να κάνει σωματική άσκηση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης εντός μηνός από την ενεργοποίηση της συνδρομής, το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο στο μέλος, μέχρι την προσκόμιση αυτής. Αντίστοιχη βεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται στο γυμναστήριο ετησίως, εφόσον το μέλος κάνει χρήση των υπηρεσιών του γυμναστηρίου.

 

Κατά την εγγραφή του μέλους, χορηγείται από το γυμναστήριο κάρτα μέλους. Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται. Η κυριότητα της κάρτας μέλους παραμένει στο γυμναστήριο και απλά παραχωρείται η χρήση της στο εγγεγραμμένο μέλος. Το γυμναστήριο δύναται να ζητήσει την επιστροφή της κάρτας μέλους μετά τη λήξη της συνδρομής του. Η κάρτα δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση ανανέωσης συνδρομής. Τα μέλη, κατά την είσοδό τους στο γυμναστήριο, υποχρεούνται να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους στην ειδική συσκευή αναγνώρισης καρτών μέλους, η οποία βρίσκεται στην είσοδο του γυμναστηρίου. Απαγορεύεται η είσοδος στο γυμναστήριο σε άτομα που δε φέρουν την κάρτα μέλους, ή που αυτή δεν είναι ενεργή.

 

Κατά την εγγραφή του μέλους, θα ζητηθεί η φωτογράφισή του από το προσωπικό της υποδοχής, ως απαραίτητο στοιχείο για να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των στοιχείων. Σε περίπτωση άρνησης, το μέλος θα πρέπει να προσκομίσει εκτο΄ς από την κάρτα μέλους και άλλο έγγραφο το οποίο να υποδηλώνει την ταυτοπροσωπία του μέλους, όπως η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο, το οποίο να επιδεικνύει στο προσωπικό της υποδοχής, προκειμένου να του επιτραπεί η είσοδος στους χώρους του γυμναστηρίου.

 

Μετά την εγγραφή στο γυμναστήριο, είναι απαραίτητη η παραλαβή του προσωπικού προγράμματος γυμναστικής. Το μέλος οφείλει να συμβουλεύεται καθημερινά τον πίνακα ανακοινώσεων ώστε να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα γυμναστικής.

 

Η συμπεριφορά και η παρουσία των μελών στο χώρο του γυμναστηρίου πρέπει να είναι πάντα κόσμια και ευπρεπής.

 

Η χρήση των οργάνων γυμναστικής του γυμναστηρίου πρέπει να γίνεται με προσοχή από τα μέλη του γυμναστηρίου, και πάντα με βάση τις υποδείξεις των γυμναστών. Τυχόν βάρη, όπως αλτήρες, πλάκες, μπάρες, κλπ., στρώματα, ή λοιπά όργανα γυμναστικής πρέπει να επιστρέφονται στην προβλεπόμενη θέση τους.

 

Η χρήση των ερμαρίων επιτρέπεται στα μέλη του γυμναστηρίου μόνο κατά τη διάρκεια παραμονής τους σε αυτό. Απαγορεύεται ρητά δε, η διατήρηση της ασφάλισης αυτών μετά τη χρήση του γυμναστηρίου και την αποχώρησή τους από αυτό. Το γυμναστήριο διατηρεί το δικαιώμα απασφάλισης και εκκένωσης όλων των ερμαρίων των αποδυτηρίων, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του για την απώλεια αντικειμένων.

 

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του γυμναστηρίου.

 

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ή/και διακίνηση παράνομων ουσιών εντός του γυμναστηρίου.

 

Απαγορεύεται αυστηρά η διακίνηση συμπληρωμάτων διατροφής εντός του γυμναστηρίου.

 

Απαγορεύεται αυστηρά η δημιουργία θορύβων στο χώρο και η όχληση των μελών.

 

Τα μέλη οφείλουν να φροντίζουν για την υγιεινή του σώματός τους κατά την παραμονή τους στο χώρο του γυμναστηρίου και να αλλάζουν πάντα ρούχα μετά από έντονη εφίδρωση.

 

Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική σε όλα τα μηχανήματα που υπάρχει σωματική επαφή.

 

Η χρήση αθλητικής περιβολής και υποδημάτων είναι υποχρεωτική.

 

Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια ομαδικών προγραμμάτων.

 

Απαγορεύεται ρητά σε μέλη του γυμναστηρίου να παρέχουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες (personal training) προς τις υπηρεσίες του γυμναστηρίου.

 

Το μέλος οφείλει να έχει υπόψιν του τα μέτρα ασφαλείας του κτιρίου προς αποφυγή ατυχημάτων.

 

Τυχόν φθορά αντικειμένου που προκαλείται από υπαιτιότητα μέλους, βαρύνει το μέλος που την προκάλεσε, και οφείλει να την αποκαταστήσει.

 

Το γυμναστήριο δεν ευθύνεται για απώλεια χρημάτων ή προσωπικών αντικειμένων των μελών από τους χώρους του γυμναστηρίου, ούτε από τα ερμάρια των αποδυτηρίων.

 

Το γυμναστήριο δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης προσωπικών αντικειμένων των μελών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η φύλαξή τους από το προσωπικό της υποδοχής.

 

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε ανήλικα άτομα κάτω των 13 ετών, με, ή χωρίς συνοδεία, στους χώρους εκγύμνασης των ενηλίκων. Το γυμναστήριο δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης ή συνοδείας παιδιών.

Επίλυση διαφορών & αρμοδιότητα

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν και την καταρτιθείσα σύμβαση, προβλέπεται η δυνατότητα εξώδικης επίλυσης διαφορών με προσφυγή στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση, για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από το παρόν και την καταρτιθείσα σύμβαση, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

+